בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

פנסיה מוקדמת - early pension

פנסיה המשולמת לעובד קודם הגיעו לגיל הפרישה המקובל, כלומר הפנסיה משולמת בעקבות פרישה מוקדמת.

בתקנות של קרן הפנסיה מפורטים התנאים לקבלת פנסיה מוקדמת. הפנסיה המוקדמת קטנה מהפנסיה שהייתה משולמת לעובד לו פרש לפנסיה בגיל הפרישה הרגיל.

לעתים משולמת הפנסיה המוקדמת על-יד המעביד לשעבר, במסגרת הסכם לפרישה מוקדמת שנועד לצמצם את מצבת כוח האדם במפעל. כאשר הפורש מגיע לגיל המזכה אותו בפנסיה מקרן הפנסיה, מפסיק המעביד לשלם את הפנסיה.

פנסיונר בפרישה מוקדמת, כלומר מי שמקבל פנסיה בזכות עבודתו וטרם הגיע לגיל הפרישה, חייב בתשלום דמי ביטוח-לאומי (ללא הפרשת מעביד) בגין הפנסיה המשולמת לו. פנסיונרית נשואה שבעלה מבוטח בביטוח-לאומי פטורה מניכוי זה, מפני שאינה מבוטחת בענף זיקנה ושאירים.

פנסיה מוקדמת - שאלות ותשובות.