בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

פיצוי בעד ימי מחלה שלא נוצלו - paying in lieu of sick leave

תמריץ שנועד להניע את העובד שלא לנצל את כל ימי המחלה שעומדים לזכותו, באמצעות מתן תשלום תמורת ימי מחלה שלא נוצלו. התשלום ניתן לעובד עם הפסקת העבודה, וגובהו מחושב על-פי יתרת ימי המחלה שעומדת לרשות העובד ושיעור הניצול של ימי מחלה בתקופת העבודה.

בדומה לתשלומים אחרים המשולמים בעקבות תום יחסי עובד-מעביד, פטור גם פדיון ימי מחלה מדמי ביטוח-לאומי.

בהתאם לקובץ הפרשנות לפקודת מס הכנסה, פדיון ימי מחלה נחשב, לעניין חישוב מס הכנסה, כחלק ממענק הפרישה שמשולם לעובד הפורש.

בפיצוי בעד ימי מחלה שלא נוצלו לעובדי המדינה עוסק פרק 33.27 של התקשי"ר.