בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

עשירון - decile

חלוקת האוכלוסייה לעשירונים משמשת בסטטיסטיקה ככלי נוח להצגת התפלגות האוכלוסייה. החלוקה מתבצעת באמצעות מיון האוכלוסייה בסדר עולה לפי מאפיין מסוים, וחלוקת האוכלוסייה הממוינת לעשר קבוצות שוות בגודלן. בתחום השכר נהוגה חלוקת האוכלוסייה לעשירונים בהתאם לגובה ההכנסה. בעשירון התחתון נכללים בעלי ההכנסה הנמוכה ביותר, ובעשירון העליון נכללים בעלי ההכנסה הגבוהה ביותר.

השוואה בין ההכנסה בעשירון התחתון לזו שבעשירון העליון מלמדת על מידת השוויוניות במשק. בדוגמה שלפנינו, ההכנסות בעשירון העליון גדולות פי 11.5 מאלה שבעשירון התחתון, וההכנסות בשני העשירונים העליונים שקולות לאלה שבכל יתר שמונת העשירונים.

Decile