בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

עקום לורנץ - Lorenz curve

גרף שמתאר את מידת השוויוניות בהתפלגות נתונה. בהקשר שלנו מתאר גרף זה את מידת השוויוניות בחלוקת ההכנסות. בציר האופקי של הגרף נרשם האחוז המצטבר של מקבלי ההכנסות (לאחר סידורם לפי הכנסה עולה), ובציר האנכי נרשם האחוז המצטבר של ההכנסות. במצב של שוויון מלא בחלוקת ההכנסות, הגרף הוא הפונקציה y = x, כלומר קו ישר היוצא מראשית הצירים בזוית של 45 מעלות. במצב של חוסר שוויון עקום לורנץ נמצא מתחת לקו המייצג שוויון מלא. ככל שהגרף נמוך יותר, הוא מייצג חוסר שוויון גדול יותר.

בדוגמה שלפנינו, הקו הכחול (הישר) מייצג חלוקה שוויונית של ההכנסות: ההכנסה המצטברת של 60% ממקבלי ההכנסות, למשל, היא 60% מההכנסה הכוללת. הקו האדום (העקום) מייצג חלוקה לא שוויונית של ההכנסות: ההכנסה המצטברת של 60% ממקבלי ההכנסות היא רק 38% מההכנסה הכוללת. 

Lorenz

מקדם ג'יני, המשקף את מידת השוויוניות בהתפלגות נתונה, מחושב על-פי עקום לורנץ.