בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

עובד יומי, עובד חודשי - worker paid by the day/month

בהסכמי-שכר שונים מופיע המושג עובד יומי במשמעות של עובד בשכר, והמושג עובד חודשי במשמעות של עובד במשכורת, אם כי לעתים מיוחסת למושגים עובד יומי ועובד חודשי משמעות אחרת. בתקנות מס הכנסה ומס מעסיקים, למשל, מוגדר עובד יומי כמי שמקבל שכר עבודה ממעביד אחד בעד עבודה של פחות משמונה-עשר יום בחודש, אולם לא פחות משמונה שעות בשבוע.