בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

עובד המועסק בחו"ל - expatriate employee

עובד שנשלח לחו"ל על-ידי מעבידו (גוף עסקי, מוסדות המדינה וכד') לתקופה מתמשכת (להבדיל ממסע עסקים קצר). בזמן שהותו בחו"ל יכול העובד להיות מועסק על-ידי הגוף ששלח אותו, או על-ידי חברה מקומית (בעלת קשר פורמלי עם החברה השולחת, כגון חברת-בת, או חסרת קשר כזה). הצבת העובד בחו"ל מחייבת השגת אשרת עבודה בארץ היעד וטיפול בהוצאות הניוד.

משכורתו של עובד ישראלי המועסק בחו"ל שונה מבחינות רבות מהמשכורת ששולמה לו בארץ. המשכורת מחושבת ומשולמת במטבע חוץ (דולר ארה"ב או המטבע המקומי). הרכבה של משכורת זו פשוט, בדרך-כלל, מזה של המשכורת בישראל.

כבסיס לקביעת המשכורת בחו"ל משמשים המשכורת בארץ, תוך התחשבות ביוקר המחיה בארץ היעד, והמשכורת המקובלת בארץ היעד לעובד בעל תפקיד דומה. רכיבים עיקריים שמתוספים למשכורתו של ישראלי המועסק בחו"ל הם תשלום הוצאות דיור, הוצאות חינוך והוצאות ריפוי, שנגרמות לעובד עקב יציאתו לחו"ל.

כללי מס הכנסה שחלים על משכורתו של תושב ישראל שנשלח על-ידי מעבידו לחו"ל לביצוע עבודה עבורו בתקופה רצופה של יותר מארבעה חודשים שונים מאלה של ישראלי רגיל, ויש בהם התחשבות בהוצאות המיוחדות לדיור, חינוך וריפוי, ובדרך כלל יש בהם התחשבות במס שהעובד משלם בחו"ל, לשם מניעת כפל מס.

מעביד ישראלי חייב, בדרך-כלל, בתשלום דמי ביטוח-לאומי בגין עובד ישראלי המועסק על-ידו בחו"ל. במקביל מתקיימת פעמים רבות חובה דומה גם בארץ היעד, כלומר מבוצע תשלום כפול של דמי ביטוח לאומי.

לכללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ), התשמ"ב-1982.


לאתר של חברת DavidShield, המציעה ביטוח בריאות לישראלים השוהים בארצות הברית.
לאתר של ORI - חברת ייעוץ העוסקת בהצבת עובדים בחו"ל.