בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

עבודה שוות ערך - comparable worth

הגישה השגרתית לשוויון בשכר - שכר שווה בעד עבודה שווה, אינה מספיקה להשגת שוויון, עקב היווצרותם של מקצועות "צווארון ורוד", שלכל המועסקים בהם משולם שכר נמוך. להתמודדות עם בעיה זו התפתחה הגישה של עבודה שוות ערך, גישה לפיה תחרוג השוואת השכר מתחומו הצר של מקצוע מסוים, ותבוצע בין מקצועות שונים, על-פי הכישורים הנדרשים לביצועם ועל-פי תרומתם למעסיק.

סעיף 3 לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד קובע מתי ייחשבו עבודות לשוות ערך:

יראו עבודה כשוות ערך לחברתה, אף אם הן אינן אותן עבודות או עבודות השוות בעיקרן זו לזו, אם הן בעלות משקל שווה, בין היתר מבחינת הכישורים, המאמץ, המיומנות והאחריות הנדרשים לביצוען ומבחינת התנאים הסביבתיים שבהם הן מבוצעות.