בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

סל הבריאות - basket of medical services

מכלול השירותים והתרופות הניתנים בהתאם לחוק ביטוח בריאות ממלכתי. להיקפו של סל הבריאות השפעה מהותית על תקציב הבריאות, ולכן נמצא נושא זה בוויכוח מתמשך בין החולים וקופות החולים, החותרים להרחבת סל הבריאות, ובין משרד האוצר, המעוניין שלא להגדיל את מסגרת התקציב.