בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

סבסוד השכר - salary subsidies

הקטנת עלות השכר, באמצעות השתתפות של גורם חיצוני במימון עלות זו. הסבסוד נעשה לשם השגת יעדים של הגורם המסבסד, כגון עידוד העסקת עולים על-ידי הסוכנות היהודית, או עידוד התעשייה על-ידי משרד האוצר. סבסוד ישיר של השכר מתבצע באמצעות העברת כסף מהגורם המסבסד למעביד. דוגמה לסבסוד כזה היא קיזוז עלויות שכר המבוצע לפי חוק אזור סחר חופשי באילת. לממשלה עומדת גם אפשרות לסבסוד עקיף, באמצעות הקטנת המסים החלים על המעביד. סבסוד עקיף בוצע פעמים אחדות באמצעות הקטנתה של הפרשת המעביד לדמי ביטוח-לאומי.