בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

נספח הוני -

בשנת 2000 נוסף לפקודת מס הכנסה סעיף 3(ה3), שקבע תקרה להפרשת המעביד הפטורה ממס לקופת גמל לקצבה, וזאת בנוסף לתקרה הוותיקה להפרשת המעביד לקופת גמל לתגמולים. כדי להשיג פטור מרבי ממס לבעלי הכנסות גבוהות, המליצו חברות הביטוח לפצל את פוליסות ביטוח המנהלים שהיו במסלול קצבה בלבד לשני חלקים, האחד במסלול קצבה והשני במסלול תגמולים, ובכך ליהנות משתי התקרות. הפיצול נעשה באמצעות צירוף "נספח הוני" לפוליסה, הקובע את החלק שיועבר למסלול התגמולים, כלומר פירעונו יהיה בתשלום חד-פעמי.

ראה גם נספח גמלה.