בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

נספח גמלה -

בשנת 1984 נוסף לפקודת מס הכנסה סעיף 3(ה1), שקבע תקרה להפרשת המעביד הפטורה ממס לקופת גמל לתגמולים. לא נקבעה תקרה להפרשת המעביד לקופת גמל לקצבה. עובדים שלהם פוליסות ביטוח מנהלים שנכללו בקטגוריה של קופות גמל לתגמולים, נפגעו משינוי זה. כדי לבטל את הפגיעה צירפו חברות הביטוח לפוליסות ביטוח המנהלים "נספח גמלה", המאפשר פירעון של הפוליסה גם בתשלומים חודשיים, ולא רק בתשלום חד-פעמי. בכך עברו פוליסות ביטוח מנהלים לקטגוריה של קופות גמל לקצבה, כלומר הפרשת המעביד אליהן נעשתה פטורה ממס ללא תקרה.

ראה גם נספח הוני.