בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

מתנדב - volunteer

אדם המסייע לפעולתו של גוף ציבורי, מבלי שיקבל שכר בעד הזמן שהוא מקדיש לכך. בין המתנדב לבין הגוף שבמסגרתו הוא פועל לא מתקיימים יחסי עובד-מעביד (קיומם של יחסים כאלה מחייב תשלום שכר, בהתאם לחוק שכר מינימום). לעתים מקבל המתנדב החזר הוצאות בפועל. חוק הביטוח הלאומי מעניק למתנדב שנפגע תוך כדי פעולת ההתנדבות ועקב פעולה זו גמלאות זהות לאלה הניתנות בעקבות פגיעה בעבודה.

בהעסקתם של מתנדבים בשירות המדינה עוסק פרק 16.6 של התקשי"ר.