בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

משפט הביטחון הסוציאלי -

ענף המשפט העוסק בתחום הביטחון הסוציאלי. חוקים בישראל הנכללים בתחום זה הם: חוק הביטוח הלאומי, חוק הבטחת הכנסה, חוק ביטוח בריאות ממלכתי ועוד. בנוסף לזכויות ולחובות הקשורות בחוקים אלה, נכללות בתחום זה זכויות וחובות הנובעות מהסכמי העבודה, כגון אלה הקשורות בקופות הגמל וקרנות הפנסיה. סכסוכים בתחום הביטחון הסוציאלי נידונים בבית הדין לעבודה.