בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

משפחה חד-הורית - single parent family

עובד או עובדת המהווה משפחה חד-הורית, כלומר הוא אינו נשוי ויש עמו ילדים שגילם בסוף שנת המס נמוך מ-19 שנה, זכאי לנקודת זיכוי בגין היותו משפחה חד-הורית, ונקודות זיכוי נוספות בגין כל אחד מילדיו.

חוק משפחות חד-הוריות מקנה זכויות נוספות לאדם שהוא הורה יחיד (ההגדרה בחוק זה שונה במקצת מזו שבפקודת מס הכנסה).

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) מעניק לעובד שהוא הורה יחיד זכות להיעדר שישה-עשר יום בשנה לשם טיפול בילדו החולה (לעומת שמונה ימים בלבד הניתנים לעובד נשוי).

 לזכויות משפחה חד-הורית - שאלות ותשובות.
לאתר Single Parent Central - Resources For Single Parent Families.