בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

משמעת - discipline

כללי משמעת בעבודה נכללים בתנאי עבודתם של עובדים רבים, ומטרתם למנוע התנהגות הפוגעת בעבודה או במעביד. להשגת המשמעת משמשות שתי שיטות:

  • משמעת חיובית (positive discipline), שבה מעוצבים דפוסי ההתנהגות הרצויים באמצעות תמריצים (כספיים ולא כספיים).
  • משמעת שלילית (negative discipline), שבה מוטלים עונשים על התנהגות בלתי רצויה: בעקבות עבירת משמעת עלול העובד לעמוד לדין משמעתי שבמסגרתו יוטל עליו עונש בהתאם להסכם העבודה.

בכללי משמעת לעובדי המדינה עוסק חלק 4 של התקשי"ר.