בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

משכורת קובעת - determining wage

המשכורת לפיה משולמת הפנסיה לפנסיונר. המשכורת הקובעת נקבעת לפי אחת משלוש השיטות הבאות:

שיטת ממוצע היחסים:
המשכורת הקובעת היא מכפלה של השכר הממוצע במשק במועד הפרישה בממוצע משוקלל של הבסיס לתשלומי העובד לקרן הפנסיה במשך כל שנות חברותו בה יחסית לשכר הממוצע במשק באותן שנים.
שיטת שלוש השנים האחרונות:
המשכורת הקובעת היא ממוצע של הבסיס לתשלומי העובד לקרן הפנסיה בשלוש השנים האחרונות לפני פרישתו.
על-פי דרגת הפרישה:
המשכורת הקובעת היא המשכורת הרגילה שמתאימה לדרגת הפרישה של העובד. בשיטה זו גדול הפיתוי להעלות את העובד בדרגה סמוך לפרישתו.
הפנסיה המשולמת לפנסיונר שווה למשכורת הקובעת מוכפלת באחוז הפנסיה, שנקבע בהתאם למספר שנות הצבירה של הזכות לפנסיה ואחוז הצבירה בכל שנה.