בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

משכורת בלתי-קבועה -

תשלום הניתן לעובד לא מדי חודש בחודשו, אלא לעתים רחוקות: בונוס, משכורת י"ג וכדומה. בתקנות מס הכנסה ובתקנות הביטוח הלאומי נכללים כללים מיוחדים להתייחסות למשכורת בלתי-קבועה, על-מנת שהשפעתה לא תבוא לידי ביטוי בצורה חריגה בחודש שבו שולמה, אלא תתפרס על-פני חודשים אחדים.

לתקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה), התשנ"ג-1993.
לתקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח), התשנ"ה-1995.