בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

מקדם פנסיה - Pension coefficient

מספר המשמש לקביעת גובה הפנסיה שתשולם לעמית בקרן פנסיה עם פרישתו לפנסיה. הסכום שצבר העמית בקרן הפנסיה במשך כל שנות חברותו בה מחולק במקדם הפנסיה, והתוצאה היא גובה הפנסיה החודשית שתשולם לעמית לכל ימי חייו. מקדם הפנסיה משקף את תוחלת החיים של העמית במועד פרישתו, ולכן תלוי בגיל הפרישה, בשנת הלידה, במצבו המשפחתי של העמית ובמאפיינים נוספים.