בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

מקדם ג'יני - Gini coefficient

בסטטיסטיקה: מקדם המשקף את מידת השוויוניות בהתפלגות נתונה. בהקשר שלנו - מקדם ג'יני משקף את מידת השוויוניות בחלוקת ההכנסות. מקדם ג'יני מחושב על-פי עקום לורנץ לפי הנוסחה הבאה:

מקדם 
ג'יני =
השטח שבין עקום לורנץ וקו השוויון המלא
השטח שמתחת לקו השוויון המלא

בתרשים הבא, שבו קו הגבול שבין השטח האדום לשטח הכחול הוא עקום לורנץ, מתקיים:

מקדם ג'יני =

  השטח האדום           
השטח האדום+השטח הכחול


Lorenz2

בהתאם לכך, מקדם ג'יני נע בין 0 ל-1, כאשר 0 פירושו שוויון מלא, כלומר התפלגות אחידה של ההכנסות, ו-1 פירושו אי-שוויון קיצוני, כלומר כל ההכנסות מרוכזות בידיו של אדם אחד.

השוואת ערכיו של מקדם ג'יני ביחס לשכר ברוטו, לשכר נטו ולהכנסה הפנויה משקפת את תרומת הפרוגרסיביות של מדרגות המס ושל קצבאות הביטוח הלאומי להגברת השוויון.

השתנות מקדם ג'יני על-פני השנים נותנת את מדד ג'יני (Gini index), המשקף את השינוי במידת השוויוניות בחלוקת ההכנסות. על-פי נתוני המוסד לביטוח לאומי, בשנים 1997-1999 עלה מדד ג'יני בישראל ב-1.6%, כלומר גדל אי-השוויון בחלוקת ההכנסות.

לאתר של הבנק העולמי, ובו השתנות מדד ג'יני במדינות העולם.