בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

מענק הסתגלות - adaptation grant

מענק הניתן לעתים במסגרת הסכם לפרישה מוקדמת, כחלק מתמריצי הפרישה המוצעים לעובד.

בהתאם לקובץ הפרשנות לפקודת מס הכנסה, מענק הסתגלות נחשב, לעניין חישוב מס הכנסה, כחלק ממענק הפרישה שמשולם לעובד הפורש.