בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

מענק אי-היעדרות - attendance bonus

לשם מניעת הנזק שגורמות היעדרויות בלתי מתוכננות ננקטים צעדים שונים, ובהם גם תשלום מענק אי-היעדרות. המענק משולם מדי תקופה (למשל, מדי שנה או מדי רבעון), לעובדים שמספר היעדרויותיהם בתקופה שקדמה למועד תשלום המענק, מטעמים הפוסלים את קבלתו, לא עלה על מכסה שנקבעה. דוגמה: המענק יינתן לעובד שברבעון שקדם למועד תשלום המענק היעדרויותיו מסיבות מחלה ותאונה לא עלו על יומיים, ומספר איחוריו בתקופה לא עלה על שלושה. ייתכנו רמות שונות של המענק, כגון מענק חודשי, מענק רבעוני, מענק שנתי וכו', כך שהמענק גדל ככל שתקופת הנוכחות הסדירה של העובד ארוכה יותר.