בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

מועצת מנהלים - board of directors

דירקטוריון, גוף הכולל נציגים של בעלי המניות בחברה, ומטרתו להתוות את מדיניות החברה ולפקח על פעילותה. ככלל, חברי מועצת המנהלים אינם שכירים של החברה ואינם מקבלים ממנה משכורת, אך לאחדים מחברי מועצת המנהלים תפקיד נוסף בחברה, שבמסגרתו הם מקבלים ממנה שכר. אחד מתפקידיה של מועצת המנהלים הוא קביעת שכרו של המנכ"ל.