בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

מובטל - unemployed

בלתי מועסק, כלומר אדם שאינו עובד, המחפש עבודה באופן פעיל, באמצעות לשכת התעסוקה או באמצעים אחרים. בהתאם לחוק הביטוח הלאומי, זכאי מובטל, שנתקיימו בו התנאים הנקובים בחוק, לדמי אבטלה.

הגדרת מובטל בחוק הביטוח הלאומי:

רואים אדם כמובטל אם הוא רשום בלשכת שירות התעסוקה כמחוסר עבודה לפי תנאים שקבע השר באישור ועדת העבודה והרווחה, והוא מוכן ומסוגל לעבודה במקצועו או בכל עבודה אחרת המתאימה לו, ולשכת שירות התעסוקה לא הציעה לו עבודה כאמור.

עבודה מתאימה לעובד, לעניין זה, היא זו המקיימת את שלושת התנאים הבאים:

  • העבודה היא מסוג העבודה העיקרית שבה עבד תוך שלוש השנים שקדמו לתחילת האבטלה, או עבודה אחרת התואמת את הכשרתו המקצועית, רמת השכלתו, מצב בריאותו וכושרו הגופני;
  • השכר בעבודה המוצעת שווה לפחות לדמי האבטלה שהיו מגיעים לו אילו היה זכאי להם;
  • העבודה המוצעת אינה מחייבת שינוי במקום מגוריו.