בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

מדד מודעות "דרושים" - Help-Wanted Index - HWI

מדד פשוט להיקף הביקוש לעובדים, תחילה בהתאם למספרן או לשטחן של מודעות "דרושים" המתפרסמות בעיתונים, ובשנים האחרונות לפי מספר המודעות באתרי "דרושים" באינטרנט. מדד זה משמעותי במיוחד במקצועות שבהם מודעות "דרושים" מהוות כלי עיקרי לגיוס עובדים. בנוסף למדד ארצי מוצג מדד זה גם לפי אזורים ולפי ענפי המשק.

עלייה במדד פירושה גידול בביקוש לעובדים, שבעקבותיה ניתן לצפות לירידה בשיעור האבטלה ולעלייה בשכר הממוצע. בנוסף למידע שמספק מדד זה על שוק העבודה, הוא מלמד גם על מגמות במצב הכלכלי.