בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

מדד המצוקה - misery index

סכומם של אחוז האבטלה במשק ושל אחוז השינוי במדד המחירים לצרכן. מספר זה משקף בבת-אחת את מצבן של שתיים מבעיות המשק. שינוי במדד המצוקה מעיד לפיכך על שיפור (או החמרה) במצב המשק טוב יותר מאשר כל אחד מהמדדים המרכיבים אותו בנפרד.