בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

מדד המחירים לצרכן - consumer price index - CPI

מדד המשקף את השינויים החלים מדי חודש במחירי המוצרים שצורכת משפחה ממוצעת, בהתאם לסל מצרכים ושירותים שנקבע לצורך זה. מדד המחירים לצרכן מחושב מדי חודש על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, על-פי מחירי המוצרים במדגם גדול של חנויות. המדד מתפרסם ב-15 בחודש, ומשקף את השינוי במחירים בחודש שהסתיים שבועיים לפני פרסומו.

עקב שינויים בהרגלי הצריכה מעודכן מפעם לפעם סל המצרכים המשמש בסיס לחישוב המדד. כל עדכון כזה מלווה בקביעת המדד ל-100 נקודות. בחודש דצמבר 1987, למשל, היה המדד 189.4 נקודות, ובעקבות עלייתו בחודש ינואר 1988 ב-1.6% היה עליו להגיע ל- 192.4 נקודות, אך במקום זאת צומצם המדד בחודש ינואר 1988 ונקבע ל- 108.4 נקודות (בסיס ממוצע 1987). בנסיבות אלה יש לוודא, בעת השוואה של מדדים, ששני המדדים המושווים מוצגים ביחס לאותו בסיס.

הצמדה חלקית של השכר למדד המחירים לצרכן מקובלת בהסכם תוספת-היוקר. הצמדה למדד זה באופן מלא מקובלת בחוזים אישיים שונים. הסכומים השונים המוזכרים בפקודת מס הכנסה מוצמדים אף הם במלואם למדד המחירים לצרכן. הניכוי מהעובד והפרשת המעביד לפוליסות ביטוח מנהלים מוצמדים מדי חודש לווריאציות של מדד זה.

להתייחסות למדד בחודש מסוים שתי וריאציות:

  • המדד בגין חודש זה, כלומר המדד המתפרסם שבועיים לאחר סוף החודש;
  • המדד הידוע, שהוא המדד האחרון שפורסם. המדד מתפרסם ב-15 בחודש, ולכן בהתייחסות למדד הידוע שנעשית לאחר ה-15 בחודש הכוונה למדד בגין החודש הקודם, ובהתייחסות למדד הידוע שנעשית לפני ה-15 בחודש הכוונה למדד בגין החודש שקדם לחודש הקודם.

למחשבון הצמדה למדד
לאתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
למאמר של יואל פינקל, סוגיות במדד המחירים לצרכן, באתר הרבעון הישראלי למסים.