בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

מדד ביצוע - performance measure

במערכת שכר עידוד, מדד ביצוע הוא גורם לפיו נבדק שיפור בביצועי העובדים, שיפור המצדיק תשלום שכר עידוד וקובע את גובהו. מדד ביצוע נפוץ הוא כמות התפוקה: מספר יחידות המיוצרות ביום, מספר יחידות הנמכרות בחודש, מספר הלקוחות המקבלים שירות בכל שעה וכו'. מדדי ביצוע נוספים הם איכות התוצרת, עמידה בלוח-זמנים, עמידה בתקציב, צריכת חומרי-גלם ואנרגיה ועוד. בחירת מדד הביצוע לתוכנית שכר עידוד למפעל מושפעת מהגורמים שהשגת שיפור בהם חשובה למפעל, מיכולת המדידה של ההישגים ומיכולת העובדים להשפיע על הביצועים במדד הנבדק.