בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

כוח העבודה - labor force

כלל העובדים, מועסקים ומובטלים, הזמינים במקום מסוים או בענף מסוים. אנשים שאינם מועסקים ואינם מעונינים לעבוד אינם נכללים בכוח העבודה.

היחס בין כוח העבודה ובין כלל האוכלוסייה בגיל העבודה הוא שיעור ההשתתפות בכוח העבודה.