בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

יום בחירה -

לפי הסכמי עבודה רבים רשאי העובד לבחור שני ימי חופשה בתשלום בשנה מתוך ימים מיוחדים, כגון תשעה באב, פורים, אחד במאי, יום הזיכרון לשואה ולגבורה וכדומה (בכל הסכם המתייחס לימי-בחירה מוגדרים הימים המיוחדים עליהם הוא חל). עובד שלא ניצל את זכותו להיעדרות בימי-בחירה אינו זכאי לתמורה בגין הימים שלא נוצלו.