בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

טופס 106 - אישור על-פי תקנות מס הכנסה - ניכוי ממשכורת -

טופס ובו סיכומים שנתיים של המשכורת ששולמה לעובד: תשלומים, הטבות בשווה כסף וניכויים. תוכן הטופס נקבע על-ידי רשות המסים, ועל המעביד מוטלת חובה לתת טופס זה, עד המועד שנקבע בתקנות מס הכנסה, לכל אחד מהעובדים שהעסיק במהלך השנה. עובד שמגיש לפקיד השומה דו"ח שנתי על הכנסתו נדרש לצרף לדו"ח את טופס 106.