בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

טופס 101 - כרטיס עובד -

בהתאם לתקנה 2 לתקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה), חייב כל עובד למלא, עם קבלתו לעבודה ובתחילת כל שנה, את טופס 101. בטופס זה נרשמים פרטים אישיים של העובד הקשורים בחישוב המס: פרטים מזהים, מצב משפחתי, פרטי בן הזוג והילדים, והיקף ההעסקה (משרה יחידה, משרה נוספת וכו'). העובד נדרש לדווח למעבידו על כל שינוי בפרטים אלה תוך שבוע מיום השינוי. כן משמש הטופס להצהרה של העובד על הקלות מס שהוא זכאי להן. 

מעסיקים ממוכנים מקצרים תהליך זה באמצעות הדפסת הטופס בתחילת כל שנה על-פי הפרטים הרשומים במחשב, כך שהעובד נדרש לאשר את נכונות הפרטים או לשנות רק את הפרטים שהשתנו. אפשרות מתקדמת יותר היא מילוי הטופס במערכת אינטרנטית מאובטחת, המנחה את העובד במילוי הפרטים הנדרשים.

 

101 דיגיטלי, באתר חילן