בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

חקיקת משנה - subsidiary legistlation

בחקיקת המשנה נכללים פרטים ביצועיים המשלימים את ההוראות המהותיות שבחוק. חקיקת המשנה כוללת תקנות, כללים וצווים, והיא מתפרסמת בקובץ התקנות ובילקוט הפרסומים.

סמכות חקיקת המשנה היא בידי השר שנקבע לכך בחוק המתאים: בידי שר התעשייה, המסחר והתעסוקה הסמכות לחקיקת משנה בתחום דיני העבודה והביטוח הלאומי, ובידי שר האוצר הסמכות לחקיקת משנה בתחום דיני המסים. פעמים רבות נדרש השר לקבל אישור של ועדה של הכנסת לחקיקת המשנה שהוא יוזם. לעתים ניתנת הסמכות לחקיקת משנה לפקיד ממשלתי בכיר, כגון נציב מס הכנסה.