בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

חלקיות השכר - partiality of wage

חלקיות השכר נובעת מהיעדרות שאינה בתשלום. לעובד שעבד חודש מלא (באחוז המשרה שהוגדר לו) החלקיות היא 100%. לעובד שנעדר בחלק מהחודש (למשל התחיל באמצע החודש או סיים עבודתו באמצע החודש) תוגדר חלקיות שכר מתאימה. חלקיות השכר של עובד שעבד רק עד ה-10 בחודש, למשל, תעמוד באותו חודש על 33%. השינויים בחלקיות השכר נושאים אופי ארעי, בהתאם לנסיבות, ובדרך-כלל חלקיות השכר של העובדים היא 100%