בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

חלוקת ההכנסות - income distribution

האופן שבו מתפלגות ההכנסות בין התושבים במדינה. לשם הצגה של חלוקת ההכנסות מחולקת האוכלוסייה לעשירונים ומוצג השכר הממוצע בכל עשירון. קצבאות הביטוח הלאומי והפרוגרסיביות של מדרגות המס משמשות להגברת השוויון בחלוקת ההכנסות. מקדם ג'יני מציג את מידת השוויון בחלוקת ההכנסות.