חוק שירות המדינה (משמעת), תשכ"ג-1963

בסיס ידע מילון לתנאי עבודה