בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

חוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט-1959 - Civil Service Law (Appointments)

החוק המסדיר את אופן הגיוס והמינוי של עובדים בשירות המדינה. סעיף מרכזי בחוק זה קובע שגיוס עובדים לשירות המדינה ייעשה באמצעות מכרז.