בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

חוק שיווי זכויות האישה, התשי"א-1951 -

"חוק זה מטרתו לקבוע עקרונות להבטחת שוויון מלא בין האישה לבין האיש, ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל" (סעיף 1 לחוק).

לטקסט המלא של חוק שיווי זכויות האישה