בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 - Equal Rights of Persons With Disabilities Law

"חוק זה מטרתו להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות, ולעגן את זכותו להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים, וכן לתת מענה הולם לצרכיו המיוחדים באופן שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות מרבית, בפרטיות ובכבוד, תוך מיצוי מלוא יכולתו" (סעיף 2 לחוק).

תקנות שהותקנו מכוחו של חוק זה מסדירות את זכותו של עובד עם מוגבלות בניידות למקום חניה במקום עבודתו.

לטקסט המלא של חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות