חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999

בסיס ידע מילון לתנאי עבודה