בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954 - Employment of Women Law

החוק עוסק בהיבטים מיוחדים של עבודת נשים, ובפרט האשה ההרה והיולדת. משיקולי שוויון נכללות בחוק, חרף שמו, גם זכויות אחדות המוענקות לגברים.

לטקסט המלא של חוק עבודת נשים