בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

חוק מידע גנטי, התשס"א-2000 - Genetic Information Law

"מטרתו של חוק זה להסדיר עריכת בדיקות גנטיות ומתן ייעוץ גנטי ולהגן על זכות הנבדק לפרטיות לגבי המידע הגנטי המזוהה, והכל בלי לפגוע באיכות הטיפול הרפואי, במחקר הרפואי והגנטי, בקידום הרפואה ובהגנה על שלום הציבור" (סעיף 1 לחוק).

סעיף 29 לחוק זה אוסר דרישת מידע גנטי מעובד וממועמד לעבודה ואוסר עשיית שימוש במידע כזה, אלא במקרים שהותרו על-ידי שר הבריאות לשם שמירה על בריאות העובד.

לטקסט המלא של חוק מידע גנטי