בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

חוק השוואת זכויות פנסיה לאלמן ולאלמנה, התשס"א-2000 -

בהתאם לכללים של קרנות הפנסיה הוותיקות, שיעור הפנסיה הניתן לאלמן שווה למחצית שיעור הפנסיה הניתן לאלמנה. חוק זה, שתוקפו מיום 8 בנובמבר 2000, משווה את שיעור הפנסיה לאלמן לזה של אלמנה (הגבוה יותר מבין השניים). החוק חל גם על מי שהיה אלמן (או אלמנה) במועד תחילת החוק, על תשלומי פנסיה המשולמים לו ממועד זה ואילך. עלות מימונו של חוק זה הוטלה על אוצר המדינה. על-מנת לחסוך הוצאה זו מתקציב המדינה, הוקפא החוק החל מחודש אפריל 2001 עד סוף דצמבר 2001. החוק בטל מיום 1 ביוני 2003.

לטקסט המלא של חוק השוואת זכויות פנסיה לאלמן ולאלמנה.