חוק החניכות, תשי"ג-1953

בסיס ידע מילון לתנאי עבודה