בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

חוק הגנת השכר, תשי"ח-1958 - Salaries Protection Law

חוק הקובע את דרך תשלום השכר ואת מועד תשלום השכר, ומבטיח פיצוי לעובד במקרה של הלנת שכר. כמו כן מגביל החוק את יכולתו של המעביד לנכות סכומים משכרו של העובד.

לטקסט המלא של חוק הגנת השכר