בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-1954 - Organization of Labor Inspection Law

חוק שמכוחו הוקמו גופים אחדים שמטרתם קידום הבטיחות בעבודה:

  • שירות הפיקוח על העבודה, שמתפקידו לפקח על הבטיחות והרווחה במקומות עבודה. למפקח עבודה סמכות לאסור שימוש במכונה או במתקן שיש בהם סכנה לשלומו של אדם.
  • ועדות בטיחות המורכבות מנציגי העובדים וההנהלה ומטרתן קידום הבטיחות במפעל שבו הן פועלות.
  • המוסד לבטיחות ולגיהות.

לטקסט המלא של חוק ארגון הפיקוח על העבודה