בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

חוק אזורים חופשיים ליצור בישראל תשנ"ב - 1994 -

"מטרות חוק זה הן לקדם ולעודד פיתוח וייצור במדינת ישראל, יצירת מקומות עבודה, שיפור במאזן התשלומים, צמיחה כלכלית, הגברת הכושר התחרותי בשוקי העולם ומשיכת השקעות כלכליות ישירות חדשות" (סעיף 1 לחוק). מוסיפים על כך דברי ההסבר להצעת החוק: "מהניסיון שנצבר במשך השנים עולה כי משקיעים מחו"ל נרתעים מהעדר חופש פעולה כלכלי והמערכות הביורוקרטיות שבהן הם נתקלים וכתוצאה מכך נפגע הכושר התחרותי בשוקי חו"ל".

בין הכבלים והמכשולים שהמחוקק מצא לנכון להסיר מהיזמים שישקיעו במסגרת חוק זה נמצא כוחם הכופה (קוגנטי) של אחדים מדיני העבודה. צווי הרחבה לא יחולו על עובדים ומעבידים באזור חופשי, ובלבד שייעשה לגביהם הסדר חלופי שאישרו שר האוצר ושר התעשייה, המסחר והתעסוקה.

חוק זה לא נכלל בספר החוקים, אך לא הגיע לכלל מימוש.