בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

חברות כפולה - dual membership

חברות של עובד בשני איגודים מקצועיים במקביל. בתקופה שקדמה לחקיקת חוק ביטוח בריאות ממלכתי, שבה ביטוח רפואי ניתן במסגרת חברות בארגון עובדים, נוצר מצב של חברות כפולה, שבו ארגון עובדים אחד העניק לעובד ביטוח רפואי, והאחר שימש להגנה מקצועית. חברות כפולה זו אינה בגדר חברות כפולה נוגדת, משום שבמקרה זה אין יריבות בין שני הארגונים - כל אחד מהם סיפק לעובד סוג שונה של שירותים.