בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

הקפאת זכויות - benefits freeze

חבר בקרן פנסיה שעבר למקום עבודה שבו אין קרן פנסיה או הפסיק לעבוד באופן זמני, ולכן נפסק החיסכון השוטף שלו ושל מעבידו בקרן הפנסיה, יכול לבחור במצב של הקפאת זכויות. במצב זה נשמרת זכותו של העובד לפנסיית זיקנה כאשר יגיע לגיל המתאים, אך נפסקת זכותו לפנסיית נכות ופנסיית שאירים. כאשר יחזור לחסוך בקרן באופן סדיר, יחודשו גם זכויותיו אלה.