בסיס ידע
מילון לתנאי עבודה

הפרשי שכר -

רכיבי שכר הניתנים לעובד לא בעד חודש עבודתו האחרון כי אם בעד חודשים קודמים. הפרשי שכר נוצרים משום ששינויים רבים בכללי חישוב השכר ובמאפייני העובד המשפיעים על שכרו נודעים או מתבצעים חודשים לאחר המועד בו הם משפיעים על השכר.

השינויים הרטרואקטיביים, בעקבותיהם ניתנים הפרשי שכר, הם משני סוגים:

  • שינויים אישיים, כגון הולדת ילד לעובד שדווחה באיחור, או עלייה בדרגה שתוקפה חודשים אחדים קודם שהוחלט על הענקתה.
  • שינויים בהסכמי שכר ענפיים או מפעליים, כגון הגדרת רכיב שכר חדש או שינוי בשכר היסוד בדרגות השונות. במקרים רבים נמשך המשא-ומתן על השכר חודשים רבים, וכאשר מגיעים הצדדים להסכם תחולתו היא חודשים אחדים למפרע.

הפרשי השכר, המופיעים בתלוש המשכורת בעקבות שינוי רטרואקטיבי, הם ההפרש שבין הסכום המגיע לעובד לפי הנתונים הנוכחיים ובין הסכום ששולם לו עד כה.

סעיף 8(ג) לפקודת מס הכנסה מתיר לשייך הפרשי שכר, לצורך חישוב מס הכנסה החל עליהם, לשנה שבה שולמו או לשנה שבגינה שולמו, בהתאם לבחירת העובד.

לדיון מפורט במיסוי הפרשי שכר.