בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

המוסד לבטיחות ולגיהות - Occupational Safety and Health Institute

המוסד לבטיחות ולגיהות הוקם בשנת 1954 מתוקף חוק ארגון הפיקוח על העבודה, על מנת "לקדם את תנאי הבטיחות בעבודה והגיהות המקצועית" (סעיף 26 לחוק).

עיקר פעולות המוסד, כפי שהוגדרו בחוק:

  • לנהל פעולות הסברה והדרכה.
  • לערוך ולפרסם מחקרים.
  • לסייע לבחירת נאמני בטיחות ולהקמתן של ועדות בטיחות, להדריכם ולעודדם בפעולתם.
  • לסייע לשירות הפיקוח על העבודה בפעולותיו.
  • לייעץ לשר התעשייה, המסחר והתעסוקה בעניינים הנוגעים לבטיחות ולגיהות.

לאתר המוסד לבטיחות ולגיהות